משחק שבלתהל הדאמח תאו Baymax :לודג 6 רוביג באינטרנט

                                  Big Hero 6: Baymax and Hamada Dress Up קחשמ

שבלתהל הדאמח תאו Baymax :לודג 6 רוביג (Big Hero 6: Baymax and Hamada Dress Up):


.ךתרזעב תורומת ויהי םה ובש ,םיסקמה יפויה ןולסב ורקבי ולש ןמאנה דידיה Beymaks ט .הליחתכלמ השוע התא הבש ,ךלש תומדה תא רוחבל אוה ןושארה דעצה .האבה הקתפרהה רובע תוריהזמ תושובלתו השדח תקורסת םירהל זאו ,הדאמח הז םא .םינוש םיעבצב היושע ,הקזח תניירושמ הפילח אוצמל תרחא המישמ אוה טובורה .םיפתתשמה לש הדיפקב לכ לוקשל לכות ובש ,אבה בלשל ךישמהל ,הריחבה תא רידגה רחאל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע