משחק Springtrap לש תוללותשהה באינטרנט

                                  Springtrap's Rampage קחשמ

Springtrap לש תוללותשהה (Springtrap's Rampage):


.םידלי יעוצעצ רוצייל הרבחב דבע תונמאנבו רשויב םידרפ Big Bear עוצעצ טובור .םירבח םע רשקתל רוסא ,ןמזה לכ לפשומ אוה לבא ,םיחרואה תא רדיב הת איבה אוה .ודי תא םירהל וזעהש םהל​​ עידוהל ,םיערה תא שינעהל ול רוזעת התאו ,לאמש לעו ןימי ל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע