משחק Farm ישלופ באינטרנט

                                  Farm Invaders קחשמ

Farm ישלופ (Farm Invaders ):


.ריצקה םע רשק לע רומשל ידכ ערה רופיצהמ עונמל ידכ ,אובל אל םינעדמ ,דחופמ תוחומ .תוריל עדויש ,תרפושמ לילחד איצמה אוה ,תושדח תואצמה תוכחל אל ,רכיא - ונלש רוביג .הלילצ תודירי קמחתהל תוזירזבו םישלופ רבעל תוריל ,הנבגת רופיצ ךיא תוארל ואוב Shot - רבכע.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע