משחק Dynamons באינטרנט

                                  Dynamons קחשמ

Dynamons (Dynamons ):

.גווזל תוברקה רובע שמתשמ התא ובש תומיוסמ תולוכי שי דחא לכל ,יאה לע םייח םה ,די .ולש תומוסקה תויונמוימהו ביואה לש וחוכ בשחתהב ,ךרוצ יפל םתוא ררחשמו םימחול לש .רבכעה םע ךשמה