משחק 7 םוי ץנאר ימומרע באינטרנט

                                  Sneaky Ranch Day 7 קחשמ

7 םוי ץנאר ימומרע (Sneaky Ranch Day 7):


.תושעל המ הברה היה אל לבא ,עובש ךשמב הווחה ודודה תיבב הליב טרפור .םתיא תורחתהל ןמז עיגה ,םיהובג םיבשע לדג תוקיר תומדא לע רעשה ךא ,םיריזחה רובע .דיתעב ךרטצת יכ םיטירפ םשמ תחקלו קיתה תא חתופ ,תוארוה םע ריינ תסיפ ואצמת ןאוור .שדח רליירט שי רצחב ךל שיש בל םישו ,םסאה לע לכתסת

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע