משחק םיקבדמ םיחופת ינאב סגאב באינטרנט

                                  Bugs Bunny Apples Catching קחשמ

םיקבדמ םיחופת ינאב סגאב (Bugs Bunny Apples Catching ):


.ןגב המיענ הדובע הפצמ איה יכ ,בוט חור בצמב םויה םק ינאב סגאב .םימודא תורפ תרוצב םיעקשמ יופצ תחתמ הרהמ דעו ,םידורווה םיחופתה תא קולחל ןכומ ף .לפונ ירפה תא סופתל ידכ הנימיו הלאמש םיצחה ישקמ לע ץוחלל ןכומ תויהל ךירצ התאו .אלמל ליחתמ הנוילעה תילאמשה הניפב האיגש ןווגמ ,חופת ספספל יאדכ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע