משחק יסקלג :6 לודג רוביג באינטרנט

                                  Big Hero 6: Galaxy קחשמ

יסקלג :6 לודג רוביג (Big Hero 6: Galaxy):


.התיבה רוזחל לוכי וניאו ,תויסקלג תחא עוקת לודגה רוביגה .התיבה ותוא חולשלו ירשפאה םדקהב וז היעב רותפל ךילע .םהלש בכוכה עיגה הז ךכ רובעל תוכירצש תודיח םע תומר לש עפש אוצמל ולכות .םיטקייבוא רתוי וא השולש לש ףצרב םיוות םע הנומת התוא תא םישל ךירצ התא ,הטושפ א .אלמתהל ליחתי ןימי דצב םלוסה תאו ,ומלעיי םה ,הנושארה הרושה תא ףוסאל התאש עגרב .רתוי בכרומ רובעל לוכי התאו םלשוי המר ,לובגל העיגמ איהשכ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע