משחק 2016 הרטמהו 4 באינטרנט

                                  4th and Goal 2016 קחשמ

2016 הרטמהו 4 (4th and Goal 2016):

.יאקירמא לובטופ קחשמל ןכומ תווצ .הנוע ראותה לע ומחליי בוט יכה תוצובק יתש .ןוחצינל התוא ןיזהלו םכלש תרחבנה תא ורחב .חצנל ךל ועייסי רשא היגטרטסא רוחבל ךרטצי הליחתב ,ינרע תויהל ,שרגמה לע .שרגמה לע ולש םיסומינ דומלל הרחתמה בוקע .בר קחרממ עיקבהל לק ,ומצעל תאז תושרהל לוכי התא םא .ךלש סיכב סוכה תאו תופקתה םיקחרתמ תררחסמ תוריהמב ץורל ,ךתוא רוצעל םיסנמש ףקעמ