משחק Wheely 7: שלב באינטרנט

                                  Wheely 7: Detective קחשמ

Wheely 7: שלב (Wheely 7: Detective ):

.תושעל והשמ אצמי דימתש,האלפנ יליו הנוכמ .דואמ םיבושח םיטירפ המכ שפחלו שלב תויהל הטילחה הריעצה תינוכמהםעפה .תודיח רותפלוםיבשו םירבועל ןיזאהל ,םלועהםע היצקארטניא םייקל ידכ והשמ תושעל ,שם .הריקחבטרפ םוש ספספל אל לדתשמוהדמתה תוארהל ,גישהל ידכ תודוקנ קיפסמ חיוורהלו תו .תויברמה תודוקנ ךל איבי הז ,המרב םיטירפה לכ תא ףוסאל דפקה