משחק 2 ריבא ביגס באינטרנט

                                  Mighty Knight 2 קחשמ

2 ריבא ביגס (Mighty Knight 2 ):

.ךלש ץראלרגסיהל דמועש,תוצלפמ לש םוצע אבצםייא םלועה .ךלש הטילשב ריבאקר דדומתהל םילוכי םהוםיקזח דואמ םה .ןוירשועיפומ רתוי רחואמוברחרוביגשי .םדא וא בשחמה םע דחי קחשל םג לוכי התא .רתוי םיקזח םיבירי םע םחליהל ידכ םירבד לש השיכרהוםירופיש לע איצוהל ךירצ התאש ת .םסקב שמתשהל םילוכי םהו ,ייח לש הברה םהל שי דדומתהל וכרטצי םיסוב םע .תוצלפמ לש השילפהמםלועה תא תוקנלוקחשמה לש םיבלשה לכ תא רובעל