משחק םיצורפ Mini :ןוחטיב לש ליג באינטרנט

                                  Age of Defense: Mini hacked קחשמ

םיצורפ Mini :ןוחטיב לש ליג (Age of Defense: Mini hacked ):

.םימחול םיטבש המכ קנע ברק ויהישםירהוםימוצע תודש חתומ התאש ינפל .ךליבשב ומחליישםילייח רוכשלוךלש םיימוקמה םינותנ דסמ לע הטילש חק .ךלש רצבמל עיגהל םיסנמש םיביואה תא רוצעל ידכ המידק םיענ םה .וענוהרגת ילייח לש םינוש םיגוסב שמתשהל .םישדח תונקלוגרדשל םג ומכ ,םישדח םילייח סייגל לוכי התאשבהזותודוקנ לבקמ התא ,םי .רתויב תינכדעה היגולונכטה​​ םע רתוי תברותמ םלועלרובעלו תוריהמב םיביואה תא סיבהל .ךרשוע איבהש ןושארהו,תודוקנ ךל ןתיי יעיברה רופישה,ךלש םירוציה לש םייחה תא לידג