משחק אפס הל'גנא ןוירה באינטרנט

                                  Pregnant Angela Spa קחשמ

אפס הל'גנא ןוירה (Pregnant Angela Spa):


.הלש ןושארה דליה תא תדלל בורקב היהי הזוהכרדב איה הל'גנא לותח תורבדמ תודיל .היטבמאה רדחב ןוכנה תיבב תושעל ןתינש אפס ילופיט יל רוזעי הרוצב הלש ףוגב ךומתל .וישכע אפס ילופיט עצבל ליחתהלורתוי הלודג תוחונ השיגרה ןוירהב הקיל'גנאלתותה ףצק .תוריפה ימרקלש לוצינ ךות ,ףוגהוםינפה רוע תא רהטל ידכ תויהל הכירצ הלועפ לש התלי

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע