משחק Theropods תורצח :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Backyards Theropods קחשמ

Theropods תורצח :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Backyards Theropods ):

.היגולוטנואילפ לש םלועהםע רכומ היהת התא ,םויה .רוספורפהםע דחי ,תוקיתע םירופיצ לש םינוש םיגוסה תא ריכת התא .םיותוציב ,רעי ,רבדמב תוארמ רשא ,תונומת עברא היהי התאש ינפל .ריכמ אל התא הבש תובר םירופיצ אוצמל לכות .העיפומ הנומתוהז תא ךושמתש ךכ ,ךסמה לע ןימיל הסינכה לע רופיצ ץחל עיפוהל .היח ןיידע איה ןכיה עובקל תוסנל ידכ ןטק לש הרקמב זא .הלא םימודקה םיבשותה לע רתוי דומלל לכות ,המישמה םע דדומתהל חילצמ התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות