משחק ידאב הסיטה :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Flight Buddy קחשמ

ידאב הסיטה :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Flight Buddy):

.ףועל לוכי אל אוה יעבט ןפואב זא ,סורואזונריט ידא זאמ .רחאהןוינקה לש ינשה דצל עיגהל ידכשףוחדה ךרוצ לבא .pterodactyls - ופעוירבח תרזעל אב אוה הנה .להנל ךירצ התא לבא ,רוביגםירהל ולכוי םה דחי .ןוזיא לע רומשל ידכ הטמלו הלעמל רבכעה תא זזה .םירחא םיפנוכמ םירוציב לקתיהל לולע הובג הז םאו,םוהתל לופיל לוכי ,ידמ ךומנ חתפנ .תופסונ תודוקנ תתל םרובע יכ ,בוט רתוי,לבקמ התא רתוי,םיזגפ תא םירהל תוסנל ,ךרדה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות