משחק הייקשה םוקמ :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Watering place קחשמ

הייקשה םוקמ :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Watering place):

.םימ לש ףוג תאאוצמל ירשפא יתלב טעמכושבי הנורחאל וכפה םירואזוניד לש החטש לע .םימבאצמנ ןיידע ,הסונמ רבח,תאז םע .לפמ סמוע םירואזונידהדיל ,וישכע .םהמ דחא לכלםימה תא ץיפהל אוה ךלש דיקפתה .םימ ףוסאל לוכישםינוש םילכימ השולש ךל היהי .ןטקרשאמ םימ רתוי הכירצ איה םאתהב ,לודג אוה םא דמחמה תייחלש לדוגל םאתהב םב שמת .רבע לוכהש ךכ Voditsa ןנכתלו ךלש ןויגיהב שמתשהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות