משחק !חצנמה לש זוכירה :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Conductor's Concentration! קחשמ

!חצנמה לש זוכירה :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Conductor's Concentration! ):

.עשעשמ קחשמלךתוא ןימזה חצנמה,ןמזה תא ריבעהל ידכ םירואזוניד תבכרב עסונ התאש ןמז .םיסיטרכהלע הנומת התוא תא אוצמל ךרטצי הזב .הנומת איה םהמ דחא לכל,הלאש ןמיסםע ךילא ונפ םיסיטרכ .רבדה ותוא קוידב הארנ אוה אבה בלשה,ךפהתהל היהי הזו וילע ץחל ,הנומתה תא חותפל י .אבה שופיחבחצנל אוה המ הפיא רכוז אל הז םא לזמ ךמצע תא םיבישחמ ,תחא תבב תונומתה .םירואזונידהלש ןורכיזה תא ןמאלותועדומ חפטל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות