משחק םירואזוניד לש םיילגר תועיבט :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Dinosaur Footprints קחשמ

םירואזוניד לש םיילגר תועיבט :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Dinosaur Footprints ):

.לזאפ קחשמ קחשל וטילחה ,םירבח תושארב םירואזוניד לש םירבח המכ ריהב םוי אלפ חרוא .םילודג םיפרוטלףרט תויהל םילוכי ונחנאו,םילולסמה תא עובקל בייחומצע תא דבכמש רוא .םיריש דומלל ולכות םויה זא .הלוחכ תרגסמתחת תויהל היושעשחינמוקחשמה לש םירוביגל תחתמ אצמנש,םילולסמ רפסמהארת .אל וא קדוצ התאשךל תוארהלו ץופקל תויומדה תחא שוחינ .םימעפ רפסמ שיש וחכשת לא לבא ,רמה דע םחליהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות