משחק םיטירפ שפח :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Search for items קחשמ

םיטירפ שפח :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Search for items):

.םירחא םיבוט םירבדו ןוזמב םירבודמ רשאכ דחוימב ,םישלב לש דיקפתה תא קחשל םג םילו .nebyli ןיידעשתומוקמבו םינוש םינמז רקבל ידכ תבכרב רבעומ התא ,םויה .קחורמ לגנו'ג הלילבךמצע תא אצומוהנושארה הנומתה תא רחב .ךלש םייניעהמםירתסומש םיטירפ לש םיוסמ רפסמ תועצמאב רואה תא אצמת םש .ךלש עסמב ךישמהלבו תוריהמב םתוא אוצמל ידכ היציאוטניא לבק .אוצמל ךירצ התאשםירבד םתואמ הרוצב יל רוזעת התא .ךסמה לש ןותחתה קלחב עיפומ אוה ,טירפה תא םירמ התאש עגרב .הדובעה תא תושעל ידכ ןמז ךירצ התא ובש ןמזל בל םישל םג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות