משחק ןודונארטפ גיד :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Pteranodon fishing קחשמ

ןודונארטפ גיד :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Pteranodon fishing):

.םיירט םיגד לש םילודג םידהוא םה םיפרוט םירואזוניד .דחיב יתימא דיצםישוע םה .דיה רתויב לודגהםינועש דחא .םימהלש חטשה ינפ לא בורק אוה רשאכ ןועשה תא םג תללוכ הלש המישמה .ףרט קיפסמוםימ ספותשףרוטחקול הז ,םיגד לש גוס הזיא דיגת הפוצהש עגרב .וספתנש םיגדוחטבאמידי לע רמשנש,ףוחל םיגדה תא דירוהל ךירצ אוה זאו .ןמז ול תרמגנ אל התא דוע לכ התוא בוהאל ךישמת .רתוי בוט דפה ויהי םירואזונידה,ספות התאש לככ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות