משחק תואקתפרה ולפ :6 ולש לודגה באינטרנט

                                  His Big 6: Flo Adventure קחשמ

תואקתפרה ולפ :6 ולש לודגה (His Big 6: Flo Adventure ):


Beymaks תידוס הלשממ רובע תומישמ עצבל חלשנ. .רתויב םינכוסמה םילושכמה לע רבגתהל ךכבו סוטל ול רשפאיש םילכ שי ולש השדחה הפילח .תומל ול רשפאמ אל ,תונכס ןומה םע ךובמהלש רוביגה תא תאשלוםהלש םיידיל לש לוהינו .דיימ וגרהנ ותומדשםע עגמב ,םיינלטק םיצוקמ רהזיה .תורחא תודוכלמ תא ףוקעל לוכי התאוןמזה לכ ענ ךסמהיכ ,דחא םוקמב ראשיהל אל .המישמה תא םילשהל ורזעיש םיטירפו,ךרדה ךרואל םיסונוב ףוסאל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע