משחק iPlayer: דיג באינטרנט

                                  iPlayer: Let's Fish קחשמ

iPlayer: דיג (iPlayer: Let's Fish):

.בראמבוליאכ ,הקיתשבתועש ךשמב ףוחה לע ץוחב תבשל יכ םא ,רתויב םינכוסמה םישנאה- ם !ןווקמ קחשמ גיד - תיבב ןתניהל הלוכי וז הקושת וישכע .רושקש המ לכ חוכשל לק הזש יתואיצמ ךכ לכ !הפי - הרזחב דיימ ץווכתהל ,לגה תא לגלגמ תונידעב ,םימ ישיבכע לע ץורל ,הוולע תדנ .םלועה תא תחתפ התא יכ ,םיגד לש םירידנ םינימהלש דוכלמה תא ןווגל ירמגל תרחא תשבי .ףוחהמ קר סופתל ךרוצ ןיאש םושמ םג ןיינעמ גיד קחשמ לע .םימיוסמ םיגד ינימ שפחל ךל רשפאמ ןוישיר וליפאוןויתיפה ,גיד טוח ,םיסרק ,טומבתדח .ידוחיי שודיחתשכור ףסכ לש תורבטצההו,רכמנ וא עיבג תויהל לוכי סופתל ףרט לכ .וספתנש םיגד לכ רובע םיקנעומ םיסרפו תודוקנ ,ןכ ומכ .ספתנ אוה ובש ,םיבכוכביווש תכרעה ,הארמ ,לקשמ:וינייפאמ תא תוארל לכות ,ונלש טירפ .םימיוסמ םיאנתלרתוי םיאתמ אוהש ,דמצבןיבהל ורזעיש םיחקלב שמתשהל ןתינ ואוב iPlay .םייתימאה םינקחשה ןיב ראותב תוכזלותורחתב קלח תחקל ,םירוה תויהל התא רשאכו .םימגא 40- מ רתויו,ךפכפה ריווא גזמ ,םייפרגואיג םירוזא ,ןמז לש יונישה,עבטה לש ת .ןפדפדה עוצעצבהריהמ המשרהרחאל םניחב הז לכו,ןכומ טומםע םלועה יבחרב עוסנל טעמכו,

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות