Minecraft Endless Runner קחשמ

Minecraft יפוסניאה רנאר (Minecraft Endless Runner):

!maynkrafteבלולל םיאבה םיכורב !רבדה לבא !הלש ןתפאשה ץורימה םשייל ףועהועירפי םירחאוונמזוה אל םהש הדבועה תא לבקל תוברסמ !ףועלע ץורימ וא ,םוקמה לע דמוע ,האבה תצלפמהלעמ ץופקל הזה ןכסמל רוזעל ןכומ ,ךלו .ךל דיגהל לוכי ינאש המ לכ הז ,ןכבו .ליחתהל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות