משחק השנה החדש מהג'ונג באינטרנט

                                  Dream christmas link קחשמ

השנה החדש מהג'ונג (Dream christmas link):

.םכבל תמושת תא גופסל ןיטולחל םיינועבצ דלומ יקחשמב קחש .תוחול ינש תא רבחל הצור התא ובש ,ןיינעמ גנו היהי הז .איש תמקהל העיסנה ןמז תא ךותחל רוכזלו הנומת לכ לע לכתסת .שרגמה הקילסו הז לע תודוקנ לבקמ ,םינוש םיטנמלא לע רבכעה לע ץוחלל אוה תושעל ךיל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות