משחק הפעלה, Ninja, ריצה באינטרנט

                                  Run Ninja Run קחשמ

הפעלה, Ninja, ריצה (Run Ninja Run):

.ךליבשב ןפוד אצוי דיקפת תצק ךמצע תא תוסנל םכל םיעיצמ ונא .שדח והשמ דומלל תוליעפה גוס תא תונשל ,רחא םדא תויהל ידכ ןמזב רירק אוה בינגמ המ .םייוסינ תושגר ,תושוחת ,םישדח םירבח .רתוי דוע חתפל ךל רזוע הז .ןיידע ודמעת לא .הטארקב רטסאמ לע ונלש שדחה קחשמב רבדנ המ הז .perepony לעו ךרדב םילושכמה לכ לע רבגתהל ול רוזעל ידכ ךתלוכיבש לכ תושעל אוה ךל .קיפסמ ויהי אל םהו .ךתוא תוכהל םיסנמ ברח יריכשו ,םיפורצ תוריקו רוב הנוש .אלמ ןפואב ךרעומ היהי םיצמאמה תאו ךלש תומדקתהה לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות