משחק שפחתהל רוטקוד Pet יברב באינטרנט

                                  Barbie Pet Doctor Dress Up קחשמ

שפחתהל רוטקוד Pet יברב (Barbie Pet Doctor Dress Up ):

.רנא'ז"שבלתהל"לש ןקתה יד וניא קחשמה הנהו .תיליצא דואמ הביס ךפוהש המ ,ונלש הרוביגה ,הדובעל םישל ךירצ התא ,םויה .תויח תסחייתמ איה .רתויב תיטנגלאה תויהל הצור איה םדוק לבא ,אפורש יפ לע ףא ,ונלש הרוביגה יכ ,הפי