משחק לפני 1000 שנים באינטרנט

                                  1000 years ago קחשמ

לפני 1000 שנים (1000 years ago):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע