משחק צלף הארנב 3 באינטרנט

                                  Rabbit Sniper 3 קחשמ

צלף הארנב 3 (Rabbit Sniper 3):

.תובנרא וליפא חקל ,םיילגרבקויד רתייל וא ,דיבקשנ ילכ ,םילבחמ דגנ קבאמבשםישק ךכ .יתימא ףלצתויהלו קחשמה לש תומרה40- ב םילבחמה תא דימשהל המישמה תא םלשה