משחק משאית משטרה באינטרנט

                                  Police Truck קחשמ

משאית משטרה (Police Truck):

.הרטשמה רדנטב הצורמ לש קתרמה םלועה ךותל לולצל םכלש תונמדזהה קחשמ תיאשמ תרטשמ .רתוי בוט ףורש ימוג לש חירו ןנוכ ,תוריהמ המ .אבה בלשל תכללו ילמינימה ןמזה וק ריבעהל איה ךלש המישמה .חונו טושפ דואמ אוה םיקחשמב .אלמ אלפנ קחשמ הז תונהיל לוכי התאש ךכ ,לכה הב שי .םירקי םינקחש ,הבוט חור בצמו קחשמהמ תונהיל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות