משחק בניית רכבת הרי 2 באינטרנט

                                  Rollercoaster Creator 2 קחשמ

בניית רכבת הרי 2 (Rollercoaster Creator 2):


.םהלש םיישיאה םירהה תבכר רוצילוםילכב שמתשה .םיצורמ דואמ ויהותכלל םיצור םישנאש ידוחיי והשמ ןיבהל רקיעה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע