משחק Mahjongg: הימיכלא באינטרנט

                                  Mahjongg: Alchemy קחשמ

Mahjongg: הימיכלא (Mahjongg: Alchemy ):

.םישנאהםע השק דואמ ולפוט םיעושיהש,הימיכלא לש ןדיעב אצמנ התאש ןמז תנוכמב .תיקנע הרודמבףורשל םיצורואלכב ךתוא םימש םה .םיביואמ םולשב חורבל לוכי התאו ,ךלש םיאתה לש לוענמה תא חותפל הבש ךרד תאאוצמל ך .ןכותה ותואלש הפצרהמ סיטרכה תא ריסמ ,ץעה גנו סיטרכ לכ רתויב םילפקמ .ךלש םיאתה לש הריטל השיג לבקל ולכותש רתוי ריבס ךכ ,ךלש המישמה םע הז תא תושעל ל