משחק מיליצית המלחמה באינטרנט

                                  Militia Wars קחשמ

מיליצית המלחמה (Militia Wars):


.תוארהלו תוארל הצור דלי לכ ,הזה קחשמב .תוריל הרטמב קיודמב קר אל דומלל ךרטצי אוה וישכעו ןאכ היה הז .הנגהו יוארכ ברק תוקיטקט להנל לגוסמ תויהל רומא אוה ,הנה .קחשמ pobeditt לגוסמ אל רבכ אוה יכ ןבומכ זאו ,וישעמב תועט ושע םעפ יא םא ,לכה י .תויהל הכירצ אל ללכב האיגשה המחלמהו .םיריהז דואמ תויהלו לכ ובשחת זא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע