משחק המחלמ וינ - םחול ןוירש באינטרנט

                                  Armored Fighter - New War קחשמ

המחלמ וינ - םחול ןוירש (Armored Fighter - New War):


.טובוראלא ,יתימא לבנאוה הזה קחשמב היהת התא .עקרקה לע טובור תיללחקורזל ןושארה רבדה .רתוי הלודגה הייסולכואה תא דימשהל ןתינש המכ דע ,הנותחתה הרושב .תדחוימ ןרקםע םהלש תויראשוםדה ףוסאל ,םישנא לוסיח רחאל ,חדקאב שמתשה ,תאז תושעל .הרעבת קובקבקורזל םילוכי םישנא ,רהזיה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע