משחק אוטובוס זומבי באינטרנט

                                  Zombus קחשמ

אוטובוס זומבי (Zombus):

.הכילהה יתמב אלמ ,ריעה לש קוריה רוזאל עיגהל הכירצ ךלש תינוכמה .האלה ךישמהל זא ,שדחל רשפאו חוטב - הז רוזא .קשנב דייטצהל ךירצ התא זא ,רתוי םייביסרגא ויהי םהו רתוי ויהי םיבמוז לש רוזא לכ .רבכע - ירי ,םיציח - העונת