משחק צלף העלית 2 באינטרנט

                                  Elite Sniper 2 קחשמ

צלף העלית 2 (Elite Sniper 2):

.רבעשל ךתשאש רבחתהל םיכירצ םה ,היפאמה רובע תעציבש הדובעה לע םיעדוי םה !םירמוא םהש המ לכ השעת ,הייח תא ליצהל הצור התא םא .איבהל - חוורה שקמ ,תוריל ידכ רבכעב שמתשה .םיבושח דואמו םירתסומ םיטקייבוא אוצמל ידכ הנוכשה תא בטיה ןוחבל .הנוש רדסב םישנא תוריל הסנמ ,עוקת התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות