משחק להכנת בצק באינטרנט

                                  Pastry Maker קחשמ

להכנת בצק (Pastry Maker):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע