משחק קרב סופר באינטרנט

                                  Super Fighters Rampage קחשמ

קרב סופר (Super Fighters Rampage):

.ףיכ יכה המיחלה יקחשמ דחא .רתויב קזחה אוה םהמ ימ תולגלו חכה לע םימחולה לכ תא קודבל לוכי התא וישכע .קחשמה לש ףוסה דע העיסנ היהי רשא דחא רוביג קר רוחבל ךירצ התא ,קחשמה תא ליעפהל .ילסרבינוא לייח רוחבל תוסנל ידכ ,ךושמל אל בר ןמז ךשמב ץצופמ ןכש םע תומד אוה הז