משחק פופ ןיפלוד באינטרנט

                                  Dolphin Pop קחשמ

פופ ןיפלוד (Dolphin Pop):

.םירודכ םע יתימא ברק ןגראל ךרוצ שי ,םהמ ידמ רתוי רשאכ לבא ,םיינועבצה םירודכה ת .הכורא תרשרשב קורזלו רפסמ​​ םע רתוי וא שולש לבקל ידכ םיינועבצה םירודכה ותואמ תוצ .ךובמה לש ףוסה דע םירודכהמ תטלקה לש רבעמ עונמל ידכ - ךלש המישמה