משחק מתקפת טילים באינטרנט

                                  Battle Gear Missile Attack קחשמ

מתקפת טילים (Battle Gear Missile Attack):

.םדמ םיבוקע תוברק תיאקירפאה הנאווסב .הפקתמב ברועמ היהש,קנטב םיטלוש םתא .ןולח הייפצו םינווחמ חול התאש ינפל .ביואה אבצ תא לע תנווכמ שא להנל ךירצ התאו ,יאבצ דויצ םירבוע ,המידק ץורל םיתחנ .תוריל ידכ ילאמשה רבכעה רותפכ לע ץחלו ןוויכ ,קשנרחב