משחק קיוסק באינטרנט

                                  Concession Stand קחשמ

קיוסק (Concession Stand):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע