משחק הנפוא יסנפ יבראב באינטרנט

                                  Barbie Fancy Fashion קחשמ

הנפוא יסנפ יבראב (Barbie Fancy Fashion ):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע