משחק עידן קרח. שחר הדינוזאורים באינטרנט

                                  Ice Age Dawn of the Dinosaurs קחשמ

עידן קרח. שחר הדינוזאורים (Ice Age Dawn of the Dinosaurs):

.םירואזונידה לש םתיילע - 3 ימנידודואמ ןיינעמ קחשמ חרק ןדיע .ולש תומדה לש וייח תא ליצהל תוכזה תא ךל קרו,םינוש םיירוטסיהרפ םייח ילעבב עפושמ .האיציה לא עיגהלוםיקירטהלכ בבותסהל