משחק משאית המפלצת Destroyer באינטרנט

                                  Monster Truck Demolisher קחשמ

משאית המפלצת Destroyer (Monster Truck Demolisher):


.םילושכמה לכ לע רבגתהל הכרדב תוינוכמ רתויש המכ דימשהל - ךלש המישמה .ךפוהמב םויסה וק תא הצוח התא םא םג ,םיחוטב דנואסו םויסה וק לא לבק

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע