משחק בית חולים שובב באינטרנט

                                  Naughty Hospital קחשמ

בית חולים שובב (Naughty Hospital):

.םיסחיה תכרעמב תופיה תויוחתפתהה תא תוארל ןיינעמ םימעפל אוה ,ןכ ומכ .דלונ לכ רשאכ םה רתויב םיפיה םיעגרה תא ,לכה ירחא .רבדמ אוהשכ ןשייב טושפ והשימו ,רבדל אובל דחפמ והשימ ,הדהאל הרטמה לכתסהל ססהמ ו .רתויב בוטה תא םהיסחי םיבשוח םלוכו תונוש םיכרדב םיחתפתמ םיסחיה לכ .הבהא התוא םגרתל ךירצ וישכע התא ,הביח הדלונ ונלש הירוטסיהב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות